REGULAMIN KONKURSU

"KONKURS WIEDZY O…

SZYMON WYDRA"

 

§ 1 Definicje

Konkurs „Konkurs wiedzy o … Szymon Wydra” – konkurs wiedzy o muzyku Szymonie Wydrze polegający na odpowiedzi na 10 pytań konkursowych zawartych w 10 wydaniach dziennika „Metro”.

Zakończenie konkursu – 28.02.2010 roku.

Organizator - Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie z siedzibą Al. Jerozolimskie 44, 00 – 24 Warszawa.

Dziennik – dziennik „Metro” publikujący reklamę prasową Organizatora.

Reklama prasowa – 4-ero modułowa reklama zawierająca 1 pytanie konkursowe opublikowana w dzienniku „Metro”.

Czas publikacji Reklamy prasowej – 15.02 – 19.02.2010 roku oraz 22.02 – 26.02 2010 roku.

Uczestnik Konkursu – w Konkursie mogą brać tylko i wyłącznie osoby spełniające wymagania do podjęcia studiów wyższych. Uczestnikiem Konkursu nie może być student Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie.    

Nagroda – bezpłatne studia w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie. Podjecie bezpłatnych studiów przez zwycięzcę konkursu musi nastąpić do dnia 01 października 2010 roku. Po upływie przedmiotowego terminu Nagroda nie obowiązuje. Nagroda ma charakter osobisty - nie może być przedmiotem rozporządzenia na inna osobę, w szczególności nie może być przedmiotem darowizny ani nie może być zbyta.

Ogłoszenie wyników konkursu – 14.03.2010 roku.

 

§ 2 Przebieg Konkursu

1.      Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w dowolnym momencie trwania Konkursu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 1 dnia od dnia opublikowania Regulaminu na stronie internetowej www.wsp.pl.

2.      Konkurs polega na udzieleniu jak największej ilości poprawnych odpowiedzi na pytania publikowane w Dzienniku do dnia Zakończenia konkursu.

3.      W każdym Dzienniku publikowane jest jedno pytanie.

4.      Na stronie internetowej www.wsp.pl do dnia Zakończenia konkursu udostępniony będzie aktywny formularz umożliwiający udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe.

5.      Wypełniony formularz można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź wydrukować i wysłać za pośrednictwem poczty na adres Organizatora.

6.      W Konkursie bierze udział pierwszy nadesłany formularz przez Uczestnika konkursu. Ponowne wysłanie formularza przez tego samego Uczestnika konkursu nie jest brane pod uwagę.

7.      W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik konkursu powinien wypełnić formularz oraz wyrazić zgodne na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, kodu pocztowego, adresu e – mail. Podanie danych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

8.      Po Zakończeniu konkursu, w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu zbierze się Komisja konkursowa. Komisja konkursowa składa się z 3 osób, powołanych spośród pracowników Organizatora.

9.      Komisja konkursowa zliczy ilość prawidłowo udzielonych odpowiedzi przez każdego Uczestnika konkursu. W losowaniu nagrody biorą udział tylko ci Uczestnicy konkursu, którzy udzielili najwyższej liczby odpowiedzi.

10.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zwycięzcy Konkursu. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej (Nagroda) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy oraz listem poleconym na adres podany w formularzu konkursowym.