Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziœ:
          


Wniosek w sprawie magisterium

 

W dniu 31 stycznia władze Wyższej szkoły Promocji w Warszawie złożyły w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie wyższych studiów magisterskich. Treść wniosku zamieszczamy poniżej.

Wniosek

o nadanie uprawnień do prowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku studiów: „Marketing i zarządzanie”.

Działając w imieniu Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 44, wpisanej do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu pod nr 61, w porozumieniu z założycielem uczelni tj. spółką pod firmą „Instytut Promocji” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 21, na zasadzie art. 11 a Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. nr 96, poz. 590 z późn. zm.) niniejszym zwracam się z wnioskiem o nadanie uprawnień Wyższej Szkole Promocji w Warszawie do prowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku studiów „Marketing i Zarządzanie”.

UZASADNIENIE

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie jest specjalistyczną instytucją dydaktyczno-naukową prowadzącą działalność badawczą w dziedzinach związanych z komunikacją marketingową i gospodarowaniem potencjałem ludzkim. Uczelnia jest jedyną placówką w Polsce prowadzącą zaawansowane projekty badawcze, dotyczące zjawisk komunikacji w biznesie we współpracy z podmiotami stanowiącymi elementy procesów komunikowania.

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności badawczej uczelnia bardzo blisko współpracuje z instytucjami medialnymi, przedsiębiorstwami przemysłu reklamowego i rozrywkowego. W celu prowadzenia badań naukowych uczelnia realizuje wiele przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Prowadzona na potrzeby badawcze wydzielona działalność gospodarcza uczelni umożliwia udział pracowników naukowych i studentów w organizacji przedsięwzięć promocyjnych, artystycznych i medialnych, a jednocześnie zapewnia uczelni środki na realizację innych projektów naukowych, w zakresie których uczelnia nie może liczyć na zewnętrzne finansowanie.

Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie realizuje działalność badawczą także w wielu formach niedostępnych w innych placówkach. W celu prowadzenia badań naukowych uczelnia uczestniczy w kampaniach, procesach i projektach gospodarczych, których źródłem są współpracujące z nią przedsiębiorstwa. Dzięki temu naukowa obserwacja zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwach może odbywać się zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i polowych. Pracownicy naukowo-dydaktyczni uczestniczą w procesach decyzyjnych w przedsiębiorstwach, mają dostęp do założeń realizowanych projektów, na bieżąco śledzą przebieg zjawisk gospodarczych, a także mają wgląd do wyników określających efektywność oddziaływania poszczególnych instrumentów i procesów. Należy podkreślić, iż równolegle z działalnością uczelni związaną z tematyką komunikacji marketingowej, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie prowadzi także i z każdym kolejnym rokiem rozwija działalność badawczą związaną z prowadzoną specjalnością „zarządzanie zasobami ludzkimi”. Uczelnia przywiązuje dużą wagę do popularyzacji wyników realizowanych projektów naukowych. W uczelni organizowane są cyklicznie konferencje i seminaria o charakterze popularno-naukowym poświęcone prezentacji wyników badań na temat komunikacji, rynku pracy i zatrudnienia.

W roku akademickim 2003/2004 mury uczelni opuściła pierwsza grupa absolwentów. Dzięki wysokiej jakości prowadzonego w uczelni kształcenia, właściwej konstrukcji planów i programów studiów, a także prawidłowemu doborowi kandydatów na studia, absolwenci uczelni wykonują pracę zawodową w najbardziej prestiżowych przedsiębiorstwach odpowiednich branż gospodarki, a ich pracodawcy doceniają ich zawodowe kwalifikacje i merytoryczne przygotowanie. Większość absolwentów jest zainteresowana, a nawet odczuwa potrzebę dalszego kształcenia w zakresie wykonywanej przez siebie pracy, co otwiera możliwości awansu i rozwoju kariery zawodowej. Absolwenci Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie doceniają jakość otrzymanej edukacji, a także uznają uczelnię za optymalne miejsce do kontynuowania kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich.

W tym zakresie uczelnia stanowi doskonałe miejsce do realizacji przez nich projektów naukowych w ramach zawodowych zainteresowań, co powinno skutkować powstawaniem rzetelnie przygotowanych i przydatnych dla polskiej gospodarki prac magisterskich. Istnieje zatem potrzeba umożliwienia Wyższej Szkole Promocji w Warszawie realizacji wyższych studiów magisterskich na prowadzonym dotychczas kierunku zarządzanie i marketing. Przemawia za tym specyfika i wyjątkowość placówki, dotychczasowa dynamika jej rozwoju, wysoka jakość kształcenia oraz sprawne i rzetelne zarządzanie. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, jako jedyny ośrodek prowadzący wyspecjalizowaną działalność badawczą w dziedzinie komunikacji w biznesie, skupia odpowiednią kadrę, dysponuje właściwym zapleczem materialnym i intelektualnym, a także posiada głębokie kontakty z podmiotami gospodarczymi, zgłaszającymi gotowość zatrudniania i promowania jej absolwentów. Nadanie Wyższej Szkole Promocji w Warszawie uprawnień do prowadzenia wyższych studiów magisterskich oznaczać będzie także usankcjonowanie naukowego profilu ośrodka i umożliwienie mu dalszego rozwoju tej sfery aktywności uczelni. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie w wyniku czteroletniego dynamicznego rozwoju i szczególnych starań kadry i władz uczelni, a także dzięki zaangażowaniu studentów spełniła warunki utworzenia studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing. W szczególności uczelnia:

1) spełnia wymagania dotyczące minimum kadrowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni oraz wymagania dotyczące propozycji liczby nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego do liczby studentów na prowadzonym kierunku studiów. Szczegółowa lista kadry wchodzącej w zakres minimum kadrowego wraz z biogramami naukowymi i imiennymi oświadczeniami została zawarta w dokumencie „Lista minimum kadrowego”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego wniosku. Zbiór dokumentów potwierdzających uzyskanie przez pracowników uczelni tytułu lub stopnia naukowego została dołączona do niniejszego wniosku w postaci załącznika nr 2.

2) prowadzi badania naukowe w dyscyplinach odpowiadających prowadzonemu kierunkowi studiów. Szczegółowy plan badań naukowych został dołączony do niniejszego wniosku w postaci załącznika nr 3.

3) posiada bazę materialną, w tym lokalową i laboratoryjną oraz odpowiednio wyposażoną bibliotekę, umożliwiającą prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych. Szczegółowy opis bazy materialnej uczelni został dołączony do niniejszego wniosku w postaci załącznika nr 4.

4) W latach akademickich 2002/2003 oraz 2003/2004 Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie ocenę jakości kształcenia na poziomie studiów zawodowych zakończoną ocenami pozytywnymi dla wszystkich prowadzonych w niej specjalności zawodowych. W roku akademickim 2003/2004 Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek uczelni o przyporządkowanie obu prowadzonych w uczelni specjalności do kierunku zarządzanie i marketing, a Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał decyzję zezwalającą na utworzenie w uczelni tego kierunku. Kopie stosownych dokumentów zostały zawarte w załączniku nr 5 do niniejszego wniosku.

5) Do wniosku uczelnia dołącza także szczegółową dokumentację programową studiów na kierunku zarządzanie i marketing, zarówno w zakresie studiów zawodowych, jak i studiów magisterskich. Dokumentacja obejmuje koncepcję kształcenia, sylwetkę absolwenta oraz plany i programy przedmiotów studiów. Dokumentacja została zawarta w załączniku nr 6.

6) Kopia protokołu z posiedzenia Wysokiego Zgromadzenia Przedstawicieli Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie z dnia 14 stycznia 2005 roku, zawierająca stosowne uchwały umożliwiające władzom uczelni zwrócenie się z niniejszym wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, wraz ze stosowną uchwałą osoby Założyciela Uczelni stanowią załącznik nr 7 do niniejszego wniosku.

Z poważaniem

dr hab. Adam Grzegorczyk

Rektor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie