Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziś:
          


KEINE GRENZEN

 

Żadne granice ani bariery nie stoj± na przeszkodzie do nawi±zania współpracy pomiędzy Wyższ± Szkoł± Promocji a Design-Akademii-Berlin, o czym mogli się przekonać w pi±tek, 21 stycznia, studenci obecni na spotkaniu z przedstawicielami berlińskiej akademii.

Barbara Hertwig oraz prof. dr Jurgen Schulz, założyciele berlińskiej akademii design`u, złożyli wizytę na WSP, podczas której spotkali się z władzami naszej uczelni, aby omówić szczegóły współpracy. ZnaleĽli również czas, aby zaprezentować DAB naszym studentom oraz odpowiedzieć na kilka zadanych przez nich pytań.

Spotkanie rozpoczęło się od multimedialnej prezentacji Design-Akademii-Berlin, podczas której mogli¶my przekonać się jak wiele wspólnego maj± obydwie szkoły, pocz±wszy od lokalizacji (w biurowcach położonych w centralnych punktach stolic) na wykładanych kierunkach kończ±c (Kommunikationsmanagement, Kommunikationsdesign). Mieli¶my możliwo¶ć dowiedzenia się nieco o historii uczelni, jej studentach, wykładowcach oraz wykładanych przedmiotach.

Po zakończeniu prezentacji nadszedł czas wielce oczekiwany przez zgromadzonych, a mianowicie pytania do go¶ci. Mimo lasu r±k w górze, naszej redakcji również udało się doj¶ć do głosu.

Dowiedzieli¶my się między innymi, iż nie jeste¶my pierwsz± zagraniczn± uczelni±, z jak± Akademia podjęła współpracę. Prowadzili już podobne programy z uczelniami z Meksyku, Japonii czy Hiszpanii, jednak WSP ma najbardziej zbliżony program nauczania, podobne cele i pomysły. Ze względu na nasz bardziej teoretyczny, akademicki, względem DAB, charakter, Akademia zainteresowana jest przeprowadzaniem u nas konferencji i seminariów, natomiast studenci mogliby uczestniczyć w krótkich, praktycznych programach. Polegałyby one na przykład na opracowaniu i wprowadzeniu w życie projektu zwi±zanego z tematyk± naszych studiów. Byłoby to dla studentów nowe, ciekawe do¶wiadczenie oraz szansa na zawarcie wielu znajomo¶ci z naszymi rówie¶nikami zza zachodniej granicy.

Spotkanie prowadziła Anna Wierzbicka, która, mimo lekkiego stresu, wywi±zała się wspaniale z powierzonego jej zadania, podobnie jak inne obecne tam osoby, które swoim aktywnym uczestnictwem w dyskusji zrobiły bardzo pozytywne i sympatyczne wrażenie na naszych niemieckich go¶ciach. Miejmy nadzieję, iż w podobnej atmosferze rozwijać się będzie dalsza współpraca.

Marta Gorzelewska