Biuro karier
Rekrutacja
Kontakt
Wyższa Szkoła Promocji


Logowanie studentów
Użytkownik
Hasło
 

Patroni


           Fraszka na dziœ:
          


Bezpłatne Studia Dzienne

 

Program promocyjny Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie

Zasady Programu

Uczestniczący w programie student nie ponosi opłat za studia.

Celem programu promocyjnego Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie jest pozyskanie szczególnie uzdolnionych kandydatów zainteresowanych studiami w dziedzinie komunikacji. Oferta programu dotyczy studentów wszystkich semestrów studiów i obowiązuje w cyklach od października do września. Oferta dotyczy wyłącznie studiów realizowanych w trybie dziennym. Program przestaje obowiązywać w przypadku decyzji studenta o zmianie trybu studiów.


Uczestnictwo w programie

Z programu mogą korzystać kandydaci i studenci, którzy spełniają następujące warunki:

Na pierwszym roku studiów I stopnia

Na pierwszym roku studiów I stopnia z programu bezpłatnych studiów dziennych mogą korzystać absolwenci szkół średnich, którzy na świadectwie dojrzałości uzyskali średnią wartość procentową punktów wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych nie mniejszą niż 70%, przy czym wartość procentową punktów egzaminów poziomu rozszerzonego należy do średniej przemnożyć przez wskaźnik 1,4.

Na kolejnych latach studiów

Na kolejnych latach studiów I stopnia oraz na studiach II stopnia z programu bezpłatnych studiów dziennych mogą korzystać studenci, którzy zostali bezwarunkowo promowani na semestr wyższy (lub ukończyli studia) oraz w poprzedzającym roku akademickim uzyskali roczną średnią ocen nie mniejszą niż 4,40, a w przypadku studentów I roku studiów II stopnia także kandydaci, którzy w poprzedzającym roku akademickim uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia z oceną bardzo dobrą.


Ograniczenia programu

Uczestnictwo w programie wygasa w przypadku nie spełnienia przez studenta warunków dla kolejnego roku studiów lub naruszenia zasad programu. Program nie obejmuje opłat, o których mowa w regulaminie opłat dodatkowych. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów, studenci korzystający z programu w zakresie bezpłatnych studiów na pierwszym roku studiów I stopnia, w terminie 30 dni od daty skreślenia wnoszą opłatę za miesiące pobierania bezpłatnych studiów na pierwszym roku studiów. Studenci biorący udział w programie wyrażają zgodę na przeznaczenie środków należnych im z tytułu stypendium za wyniki w nauce na finansowanie ich udziału

w programie bezpłatnych studiów dziennych. Studenci będą aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni, promować jej pozytywny wizerunek, zgłaszać i realizować inicjatywy zmierzające do jej rozwoju.


Finansowanie programu

Bezpłatne studia dzienne na pierwszym roku studiów I stopnia oraz częściowo studia na wyższych latach studiów finansowane są ze środków własnych Wyższej Szkoły Promocji. Bezpłatne studia dzienne na kolejnych latach studiów I stopnia oraz na studiach II stopnia współfinansowane są ze środków przekazanych uczelni przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w postaci dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów.

Przykładowe wyliczenie średniej wartości procentowej wyników wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych:

w części ustnej egzaminu:
język polski (poziom podstawowy)- 74% pkt
język angielski (poziom podstawowy)- 60% pkt
język angielski (poziom rozszerzony)- 46% pkt
w części pisemnej egzaminu:
język polski (poziom podstawowy)- 64% pkt
język polski (poziom rozszerzony)- 52% pkt
język angielski (poziom podstawowy)- 71% pkt
język angielski (poziom rozszerzony)- 57% pkt
biologia (poziom podstawowy)- 76% pkt


Do średniej uwzględnia się pięć wartości procentowych wyników egzaminów z przedmiotów na poziomie podstawowym oraz trzy wartości procentowe wyników egzaminów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (przemnożone przez 1,4).

Średnia=[74%+60%+64%+71%+76%+(46%+52%+57%)*1,4] / 8 = 562 / 8 = 70,25%

Do średniej nie uwzględnia się wyników egzaminów z przedmiotów dodatkowo wybranych.

Możesz policzyć swoją średnią TUTAJ

Konkluzje:

- Każdy może korzystać z programu bezpłatnych studiów dziennych, od początku studiów lub na kolejnych latach, pod warunkiem, że uzyskuje dobre wyniki w nauce.

- Studentom wyższych lat studiów Wyższa Szkoła Promocji funduje trzy miesiące bezpłatnych studiów, a w pozostałym zakresie są one finansowane ze środków publicznych pozyskanych przez uczelnię.

- Uczelnia pozyskuje wartościowych i zaangażowanych w naukę studentów.