Wyślij e-mail do Biura Karier WSPDodaj stronę Biura Karier WSP do swoich Ulubionych

     

  Cele i zadania Biura Karier Wyższej Szkoły Promocji
  Kadra
  Kontakt

Cele i zadania Biura Karier
Wyższej Szkoły Promocji

Biuro Karier Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie zostało powołane decyzją Rektora WSP z dnia 22 grudnia 2003 roku. Biuro rozpoczęło działalność 5 stycznia 2004 roku. Celem Biura Karier Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie jest udzielanie studentom i absolwentom uczelni wszechstronnej pomocy w zakresie akcesji na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego prowadzenia indywidualnej kariery zawodowej. W szczególności Biuro Karier realizuje następujące cele:

 • Identyfikacja indywidualnych predyspozycji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz aspiracji studentów;
 • Realizacja działalności informacyjnej w zakresie struktury i zmian na rynku pracy oraz oczekiwań poszczególnych pracodawców i opisów stanowisk;
 • Kształcenie u studentów umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia i rozwoju zawodowego;
 • Ułatwianie studentom i absolwentom uczelni kontaktu z wyspecjalizowanymi instytucjami doradztwa personalnego oraz indywidualnymi pracodawcami.

Biuro Karier w ramach swojej działalności podejmuje zadania na rzecz:

 • studentów i absolwentów uczelni
 • instytucji zainteresowanych organizacją praktyki zawodowej z udziałem studentów uczelni
 • pracodawców potencjalnie oferujących zatrudnienie studentom i absolwentom uczelni;
 • instytucji pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego powołanych do organizacji procesu rekrutacji i selekcji personelu.

Biuro karier uczelni realizuje swoje cele na rzecz studentów poprzez:

 • Realizację wśród studentów ankiety pozwalającej szczegółowo zidentyfikować indywidualne predyspozycje, umiejętności i kwalifikacje zawodowych oraz aspiracji studentów;
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji ze studentami uczelni przez wyspecjalizowanego doradcę zawodowego, którego zadaniem jest pomoc studentom w rozpoznawaniu i uświadomieniu predyspozycji zawodowych i dążenie do samopoznania poprzez ustalenie mocnych i słabych stron studenta oraz określenie sposobów wyeliminowania tych ostatnich;
 • Planowanie indywidualnego rozwoju kariery zawodowej i projektowanie ścieżek kariery;
 • Indywidualną pomoc przy rozwiązaniu problemów personalno-zawodowych;
 • Monitorowanie karier zawodowych absolwentów uczelni;
 • Dokształcanie studentów w zakresie sporządzania dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji i selekcji, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnym pracodawcą i postępowania w sytuacji testów kwalifikacyjnych oraz innych metod kwalifikacji pracowników;
 • Prowadzenie grupowych szkoleń, prezentacji i seminariów na temat trudności i barier w poszukiwaniu pracy, perspektyw rozwoju zawodowego, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także wymagań stawianych przez pracodawców kandydatom do pracy, organizowanie warsztatów poruszania się na rynku pracy (pisanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, sposoby rekrutacji, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, zakładanie własnej działalności gospodarczej, szkolenia doskonalące umiejętności interpersonalne);
 • Budowanie u studentów i absolwentów poczucia własnej wartości w kategoriach szans i predyspozycji zawodowych oraz promocja studentów i absolwentów uczelni;
 • Realizację programu praktyki zawodowej;
 • Udostępnianie za zgodą studenta informacji na jego temat instytucjom pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz potencjalnym pracodawcom.

Biuro Karier uczelni realizuje swoje cele na rzecz potencjalnych pracodawców oraz instytucji pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego powołanych do organizacji procesu rekrutacji i selekcji personelu poprzez:

 • Nawiązywanie współpracy w zakresie ułatwiania studentom i absolwentom uczelni kontaktu z tymi instytucjami;
 • Systematyczne poznawanie stosowanych procedur rekrutacji i selekcji;
 • Udostępnianie za zgodą studenta lub absolwenta uczelni informacji i ofert pracowniczych w bazach danych tych instytucji.

Copyright © 2004 Wyższa Szkoła Promocji